ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2014

Иновации.бг 2014

Докладът Иновации.бг дава ежегодна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той съдържа препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите в България и в ЕС, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на страната.

Десетото издание на ежегодния доклад Иновации.бг е наследник на установена традиция за аналитично представяне на състоянието на националната иновационна система и нейните основни звена и оценка на иновационния потенциал на икономиката като основа за постигане на конкурентни позиции на международните пазари. Десет години са период, който дава възможност за поглед назад и оценка на направеното и едновременно с това за ориентиране в перспектива и извеждане на препоръки, основани на добри и лоши практики. Наред с това Иновации.бг 2014 може да се разглежда и като дневен ред за справяне с основните предизвикателства на бързо променящата се бизнес среда и за трудните решения, които предстоят, при търсенето на двигатели за изпреварващ растеж в полето на технологичното развитие и иновациите.

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 2 MB)

Още публикации

Блог