ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2019

Иновации.бг 2019

Докладът Иновации.бг дава ежегодна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той съдържа препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите в България и в ЕС, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на страната.

Водеща тема на Иновации.бг 2019 е европейската политика в областта на науката и иновациите през следващия програмен период и инструментите, предвидени за постигането на поставените амбициозни цели. Лансираната от Европейския парламент и Съвета концепция за интелигентна специализация се доказа като успешен инструмент за провеждане на кохезионната политика на ЕС на регионално равнище и ще запази ключовата си роля и през следващия програмен период. Във връзка с това подготовката на прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация на България за програмния период 2021 – 2027, която да отразява и развива националния иновационен потенциал и конкурентните предимства на регионалните бизнес общности, трябва да концентрира вниманието на българското правителство през оставащата една година.

Пълен текст (Adobe PDF, 3.63 MB)

Още публикации

Блог