ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Марко Хайдиняк

Марко Хайдиняк

Марко Хайдиняк

Старши анализатор, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

Образование 

Магистър по изследване на национализма,
Централноевропейски университет в Будапеща

Бакалавър по Балканистика (изследване на югоизточна Европа) и по Политически науки и международни отношения,
Американски университет в България, Благоевград

Езици
English, Български, Slovenščina, Srpski, Hrvatski

Биография

Марко Хайдиняк е старши анализатор към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. От 2002 г. ръководи международни изследователски проекти по различни европейски програми (Пета, Шеста и Седма рамкова програма, Хоризонт 2020, Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020, Програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020.

Неговите задължения включват изследователска дейност; изготвяне на проектни предложения и участие в реализацията на проектите; дейности свързани с информиране и публичност; изготвяне и редактиране на проектни материали (анализи, препоръки, доклади, книги).

Основните теми, върху които е фокусирана работата му, са в областта на отговорните научни изследвания и иновации (RRI), енергийната ефективност на домакинствата, енергийното гражданство и зеления преход. В минало, г-н Хайдиняк е участвал в разработването и проучването на теми, включващи организираната престъпност и контрабандата, правата на малцинствата, миграцията, национализма, проблемите, свързани с пола, изключването и включването на общности в неравностойно положение, и безопасното и отговорното използване на цифровите технологии сред децата и младите хора.

Преди да стане член на екипа на Фондация ПИК, г-н Хайдиняк е бил програмен директор на Международния център за изследване на малцинствата и междукултурните взаимодействия и експерт към Центъра за изследване на демокрацията. Работил е и като външен експерт към университета Астон (Великобритания) по проект CITISPYCE – combating inequalities through innovative social practices of, and for, young people in cities across Europe (2012-2014).

Изследователски фокус

Отговорни научни изследвания и иновации, енергийна ефективност, енергийно гражданство и зелен преход.

Теми от интерес

  • Отговорност в научноизследователската и иновационната дейност
  • Социално-икономически въздействия на науката и изследователската дейност
  • Социално-културни аспекти на потреблението на енергия на домакинствата
  • Ресурсна ефективност и зелени иновации
  • Енергийно гражданство.