ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Теодора Георгиева

Теодора Георгиева

проф. д-р Теодора Георгиева

Директор, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“

Образование 

Докторска степен, Планиране на иновациите,
Стопанска академия, Свищов

Бакалавърска и магистърска степени, Икономика, финанси и стратегическо планиране,
Стопанска Академия, Свищов

Езици
English, Русский

Биография

Д-р Теодора Георгиева е главен експерт във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 2008 г. Като част от екипа на Фондацията Теодора Георгиева консултира разработването и изпълнението на стратегически и програмни документи на национално, регионално и бизнес равнище в областта на иновациите и трансфера на технологии. Теодора Георгиева участва в изпълнението на проекти, финансирани по Рамковите програми на ЕК за научни изследвания (H2020, COSME, CIP, РП 7, 6, 5), програмите за регионално сътрудничество (Interreg IVC, South-East Europe, Interreg Europe), Световната банка и други. Тя е член на Експертния съвет по иновации и журито на Конкурса за иновативно предприятие на годината на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, редактор и координатор на годишния доклад Иновации.бг.

Консултант по разработването и изпълнението на публични политики:

 • Министерство на иновациите и растежа, по разработването на Закона за насърчаване на научни изследвания и иновации, 2022.
 • Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, относно анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 и предложение за актуализацията му с оглед на новите европейски политики и на постигнатото въздействие при решаването на обществени предизвикателства, 2022.
 • Министерство на иновациите и растежа, по разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027, 2022.
 • Украйна, район Хмелницк, по разработването на Регионална стратегия за интелигентна специализация, 2020, 2021.
 • Държавна агенция за научни изследвания и иновации, по разработването на Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, 2020.
 • Америка за България, по разработването на програма „Наука с бъдеще“ за финансиране на иновационни проекти, 2021.
 • Министерство на образованието и науката, по Оценка на публичните разходи за наука, технологии и иновации, част от екипа на Световна банка, 2019-2021.
 • Държавна агенция за научни изследвания и иновации, по разработването на процедура за финансиране на създаването на Регионални иновационни центрове, 2019.
 • Министерство на икономиката, по разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027, 2019-2021.
 • Северна Македония, Фондация YES, по организирането на конкурс „Иновативно предприятие на годината“, 2018-2019.
 • Министерство на икономиката, по разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020, част от екипа на Световна банка, 2013
 • JASPERS Lot 5 – Knowledge Economy-R&D/Innovation, Преглед на първичната документация за изграждане на София Тех Парк, 2011-2012.
 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, по подготовката на проект на Закон за иновациите и изготвяне на преглед на практиките по регулиране на финансово стимулиране на иновационните дейности в други държави, механизмите на формиране и провеждане на иновационна политика, анализ на нуждите на българските предприятия и анализ и финансова обосновка за въздействието на предлагания нормативен акт върху останалите закони и бюджета, 2011.
 • Министерство на икономиката и енергетиката, по разработването на Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите в изпълнение на Иновационната стратегия на България, 2006 и 2007.

Членство в организации:

 • Консултативен борд към Държавната агенция за научни изследвания и иновации, 2021.
 • Комитет по наблюдение на изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ към МОН, 2014-2020.
 • Национален съвет по иновации към МИЕ, 2013.
 • Комисия за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво към МРРБ, 2010.


Професор към Катедра Икономика и управление по отрасли, Стопански факултет, Софийски университет и Директор на магистърската програма Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“

Изследователски фокус

Оценка на публични политики; Национални, регионални и секторни иновационни системи; Оценка на иновационен потенциал на фирмено равнище и на равнище иновационни системи; Вериги за добавяне на стойност; Технологичен трансфер; Изследователска и иновационна инфраструктура

Listed Key Account Manager for the Horizon 2020 SME Instrument, EU Commission (EASME)

Licensed IMP³rove Guide-Innovation Management Consultant, IMP³rove European Platform

ISO Auditor, Moody International

Теми от интерес

 • Иновации
 • Иновационна политика
 • Иновационни системи
 • Технологичен трансфер
 • Интелектуална собственост
 • Оценка на иновационен мениджмънт
 • Стратегическо управление