ARC FUND
ARC FUND / Блог / Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП (ESSPO)

Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП (ESSPO)

Целта на проектa „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO), е да подобри регионалните политики за конкурентоспособност на МСП и ангажираността им с иновационни дейности в регионите, включени в проекта. По този начин се предвижда подобряване на публичните услуги за МСП и постигане на по-добри икономически показатели на регионално равнище . Проектът ESSPO стъпва на постиженията на успешно реализирания проект KNOW – HUB, който създаде “библиотека” с добри практики и ефективни подходи при програмирането, изпълнението и мониторинга на Стратегиите за интелигентна специализация.

Проектът се реализира по програма INTERREG Europe и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на ESSPO си сътрудничат 9 партньорски организации от Полша, Франция, Испания, Германия, Естония и България. Всяка от организациите разглежда конкретен инструмент на национално или регионално равнище за публична подкрепа на иновационния потенциал на МСП:

 • Фондация на Университет „Адам Мицкевич“, Научен и технологичен парк Познан, Полша, координатор на проекта – Портфолио от мерки за подобряване на конкурентоспособността на МСП във Виелкополска област
 • „Еропейска асоциация на агенциите за развитие“, EURADA, Белгия – подготовка на инструменти за оценка.
 • „Иновационно развитие на Северна Франция“ – Нор-Па дьо Кале RIS3, ос 1 от Операционна програма „Нор-Па дьо Кале“,
 • Агенция за иновации, бизнес финансиране и интернационализация на Кастилия и Леон, Испания – Оперативна програма „Кастилия и Леон“, портфолио от мерки за повишаване на конкурентоспособността на МСП.
 • Община Габрово, България – Общинска план за развитие на Габрово 2013-2020, система за развитие на конкурентоспособността на МСП
 • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, България – Национален иновационен фонд на Република България.
 • Фондация „Научен парк“ Тарту, Естония – „План за развитие на град Тарту 2013-2020“
 • Фондация за изследване и иновации „Текналия“, Испания – Регионалната оперативна програма на Баската автономна област 2014-2020.
 • „Везербергланд“ RDC , Хамелн-Пирмонт, Германия – Оперативна програма „Долна Саксония“ 2014-2020, консултация на МСП за трансфер на знания и технологии.

Проектът се състои от три фази:

 • В първата фаза се идентифицират проблемни области в съответните регионални политики и финансови инструменти за насърчаване на конкурентоспособността на МСП и се предлагат конкретни решения и мерки.
 • През втората фаза ще се направи оценка на ефективността на предприетите мерки на практика;
 • ESSPO+ е насочен към по-нататъшно подобряване на инструмента за подкрепа на МСП съобразно новите предизвикателства пред тях в условията на криза на основата на междурегионални дейности по провеждане на партньорски проверки и проектиране на подобрения в подкрепа на МСП.

Дейностите по проекта включват:

 • Изготвяне в рамките на консорциума на обща методология за оценка на инструментите за подкрепа на МСП;
 • Извършване на самооценка от партньорите на конкретния механизъм в техния регион;
 • Извършване на изследване от вида на peer review от страна на партньорите за всеки от регионалните инструменти по проекта;
 • Организиране на уъркшопи за обмяна на добри практики;
 • Подготвяне на специфични мерки за конкретните региони;
 • Прилагане на мерките от компетентните органи;
 • Оценка на ефективността на приложените мерки.

Времевата рамка на проекта е както следва: ESSPO стартира през януари 01.04.2016 г. Първите две фази приключиха през 31.03.2021 г.; Допълнителната трета фаза на проекта се осъществява в периода 01.10.2021–31.03.2023 г.

Трета фаза от изпълнението на проекта започва с разработването на методология за партньорска проверка (peer review), фокусирана върху логиката на интервенцията, и нейното обсъждане при първоначалната срещана партньорите, която се провежда онлайн. Всеки партньор участва във всяка онлайн партньорска проверка, посветена на една от 5-те територии. Всяка сесия обхваща 1) предизвикателства, свързани с пандемията, и дейности (практики и инструменти), посветени на идентифицирането на нуждите на МСП; 2) решения за избор на целеви групи. Идентифицираните предизвикателства и добри практики в резултат от досегашното изпълнение на проекта представляват основа за етапа на мозъчна атака по време на срещите. Всички партньори работят върху подобрени концепции за вземане на решения относно 1) избор на целеви групи (различни сектори, засегнати от COVID) и анализ на техните нужди, 2) промени в съдържанието на инструмента и предложения за подхода за предоставяне на подкрепа за МСП при новите условия.

Специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати в рамките на ESSPO+ са:
1. Да се направи преглед на наличната информация и практики за диагностициране на икономиката и пазарните промени, състоянието на МСП, свързано с това, и възникващите нужди, както и очакванията на заинтересованите страни в програмите за подкрепа на МСП;
2. Да преразгледа съществуващите или планирани инструменти за подкрепа на МСП на териториите на партньорите и да анализира всички аспекти на съществуващия или планирания инструмент, заедно с неговата логика на интервенция;
3. Да се проектират подобренията, които могат да бъдат ефективни при пазарни турбуленции, като възникващата криза (или кризисни сценарии), причинени от пандемии на COVID и мерки за сигурност, предприети от националните правителства.

В трета фаза на проекта само част от членовете на първоначалния консорциум вземат участие, като част от тях насочват усилията си към подобряване на дейността на нов инструмент за реализиране на регионалната политика:

 • Фондация на Университет „Адам Мицкевич“, Научен и технологичен парк Познан, Полша, която остава координатор на проекта;
 • Община Габрово, България;
 • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, България, която продължава да работи заедно с Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП – управляващ орган на Националния иновационен фонд;
 • Фондация „Научен парк“ Тарту, Естония;
 • „Везербергланд“ RDC , Хамелн-Пирмонт, Германия.

През първите две фази Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ беше ангажирана с организирането на уъркшопи с участието на всички заинтересовани страни и обсъждане на мерки за подобряване на инструмента по проекта – Националния иновационен фонд; разработването на добри практики; участието в срещи на консорциума за представяне и обсъждане на добри практики; участие в процедури за партньорска проверка; разработване и валидиране на План за действие за подобряване на подкрепата за МСП, предоставяна в рамките на инструмента; консултации с управляващия орган относно прилагането на дейностите, включени в Плана за действие.

Дейностите, които Фондацията ще изпълни през третата фаза на проекта, включват участие в срещите на консорциума и сесиите на мозъчна атака за анализ на предизвикателствата пред МСП в условията на криза, както и за генерирането на идеи за предоставянето на по-целенасочена подкрепа по по-ефективен начин; участие във всички партньорски проверки, включително подготовка и провеждането на самостоятелна онлайн партньорска проверка, фокусирана върху дейността на Националния иновационен фонд; участие в консултации с управляващия орган на НИФ и вземане на решения относно подобряването на предоставяната подкрепа за МСП.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват проведени партньорски проверки и идентифицирани предизвикателства; разработени и идентифицирани добри практики; разработени и изпълнени Планове за действие; МСП, получили подкрепа след приложение на мерките за подобряване на финансовите инструменти, анализирани в рамките на проекта.

Повече за ESSPO можете да намерите на страницата на проекта http://know-hub.eu/

За контакт:
Тел.: 02/ 973 3000
Теодора Георгиева, teodora.georgieva@online.bg

Още публикации

Блог