ARC FUND
ARC FUND / Блог / Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика

Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика

Проектът „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7,833 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да изследва причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на МСП, и да предложи на държавните органи мерки за решаването на този проблем.

Проектът е финансиран по Схема за малки инициативи по Тематичен приоритет No 1: „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ на Програма „Фонд Активни граждани на България по ФМ на ЕИП 2014-2021“.

Данните от Европейското иновационно табло 2019 сочат, че България е предпоследна по иновационно представяне на малки и средни предприятия (МСП). Налице е спад от 16% на МСП с продуктови и процесни иновации и спад от 57% на разходите за иновационна дейност.

На този фон, остава нерешен проблемът с подаването на данни за изследователската активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на Годишните финансови отчети. Тази информация се генерира от Евростат на европейско равнище и става основа за негативните сравнителни резултати на страната. Необходима е по-активна позиция както на Министерството на икономиката и Националния статистически институт, така и на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, когато става дума за предприемане на конкретни стъпки за подобряване на събираемостта на данните за изследователска и иновационна дейност.

Проектът цели да изследва причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на МСП, и да предложи на институциите мерки за решаването на този проблем. „Изсветляването“ на иновативните МСП ще допринесе значително за определяне на реалните позиции на България на европейско ниво и ще позволи разработването на релевантни политики. Приложението в законодателната практика на мерките, предвидени в доклада, ще стимулира МСП да публикуват данни за изследователска дейност и ще подкрепи иновационното представяне на предприемачите като крайни ползватели на резултатите от изпълнението на проекта.

Основните дейности на проекта включват: провеждане на фокус групи с всички заинтересовани страни – представители на МСП, институции, браншови и финансиращи организации; изготвяне на доклад с анализ на причините за ниското равнище на отчитане на данни за разходи за изследователска и иновационна дейност и препоръки за промени в законодателството и политиката на отговорните институции; анализ на законодателството в сферата; проучване на добри практики на страните-иновационни лидери на ЕС, както и сходни държави от Централна Европа; изготвяне на предложения за промяна на политиката в тази област и на приложимата законодателната рамка. Предвидено е организиране на конференция по темата и активно медийно отразяване на резултатите от изследванията.

Проектът се изпълнява от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и е с продължителност 6 месеца.

За контакт:
Тел.: 02/ 973 3000
Теодора Георгиева, teodora.georgieva@online.bg

Проектът „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да изследва причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на МСП, и да предложи на държавните органи мерки за решаването на този проблем.

Още публикации

Блог