ARC FUND
ARC FUND / Събития / Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в конференцията „Pathways to Transformation“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в конференцията „Pathways to Transformation“

Конференцията „Pathways to Transformation“ беше заключителното събитие за проектите NUCLEUS и RRI-Practice, и двата финансирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Събитието се състоя в Брюксел на 20 – 21 юни 2019 г. Фокусът на конференцията беше поставен върху възможностите пред институциите да станат по-социално отговорни. Бяха разгледани два основни въпроса:

Повече подробности за конференцията можете да намерите на официалната интернет страница на събитието. На сайта на проекта RRI-Practice са публикувани резюмета на презентациите и дискусиите от срещата. Снимки от събитието може да откриете тук.

Планът за действие в областта на ОНИ на Фондация ПИК бе споменат като един от добрите примери за въвеждане на принципите на ОНИ в научноизследователски организации (вижте снимката по-горе).

По време на срещата Фондация ПИК бе представена от Зоя Дамянова, програмен директор, и Марко Хайдиняк, старши анализатор. Г-жа Дамянова модерира сесия, по време на която бяха представени някои от основните резултати от проекта RRI-Practice: предизвикателствата при изследване на ОНИ в научноизследователски проекти с партньори както от ЕС, така и международни партньори извън ЕС, наръчник за ОНИ с набор от добри практики по петте ключа на ОНИ (научна етика, обществена ангажираност, равнопоставеност на половете, свободен достъп до научни резултати и научно образование).

Основните изводи от дискусиите са:
• Съществуват две основни интерпретации за ОНИ (на Европейската комисия с фокус върху петте ключа и на Европейския парламент, който се фокусира върху процеса на прилагане на концепцията за ОНИ), което от своя страна може да доведе до потенциални противоречия.
• В наръчника за ОНИ е направен преглед на добри практики, свързани с внедряването на концепцията в организациите и са споделени уроци в тази насока. Би било от полза в бъдеще да се проучи и как научноизследователските организации прилагат рамката за отговорни наука и иновации. Също така е важно да се знае как да бъде оценено приложението на принципите на отговорните наука и иновации в практиката, както и какви са стимулите за прилагане на ОНИ.
• Един от основните критерии при избора на добри практики, които да бъдат включени в наръчника за ОНИ, бе доколко те лесно могат да бъдат приложени в различни организации, независимо от техния тип и географски произход.
• От една страна, пионерите в прилагането на ОНИ в една организация могат да бъдат много ефективни при внедряването на концепцията. От друга страна, съществува вероятност те да бъдат прекомерно експлоатирани.
• Резултатите от двата проекта (NUCLEUS и RRI-Practice) са сходни. В резултат на работата по двата проекта са идентифицирани елементи на отговорните наука и иновации, които са широкоразпространени и приложими в различен национален контекст.

 

Още публикации

Блог