ARC FUND
ARC FUND / Събития / „Хоризонт 2020“

„Хоризонт 2020“

През предстоящата година Европейската комисия ще приключи с подготовката за изпълнението на следващия основен финансиращ инструмент за научни изследвания и иновации на ЕС – програмата „Хоризонт 2020“, пряк „наследник“ на Седма рамкова програма . и Програмата за конкурентоспособност и иновации.

За да демонстрира добрите практики, възникнали в хода на изпълнението на подкрепените от 7РП проекти за всяка една страна, както и за да илюстрира основните приоритетни области, върху които ще се съсредоточи новата програма „Хоризонт 2020“, ЕК е избрала по няколко от най-успешните и най-иновативните проекти за всяка от страните членки. В тази своеобразна класация на добри практики са отличени и три български проекта (от общо над 400 с българско участие за периода на изпълнение на 7РП), един от които е проектът „Парламенти и гражданско общество за технологична оценка“ ( PACITA ), в който партньор от България е фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Проектът PACITA е сред най-мащабните европейски проекти, подкрепяни от 7РП, и обхваща периода април 2011 – март 2015 г. Негова основна амбиция е да повиши капацитета и да усъвършенства институционалните основи за изработването на публични политики, основани на конкретно знание, по отношение на науката, технологиите и иновациите. Освен фондация ПИК в проекта участват още 14 партньори от 13 европейски страни, сред които са национални и регионални парламентарни офиси за наука и технологии, академии на науките, изследователски институти, университети и граждански организации.

За фондацията това признание на Европейската комисия е от изключително значение, защото е не само следствие от успешна и упорита работа, но и ясна заявка за променящия се характер на обществено-политическите процеси в Европа, и признание по-конкретно за необходимостта от промяна в начина, по който се изработват публични политики и се взимат решения по въпроси, свързани с въздействието на технологиите върху обществото и отделния гражданин. Чрез PACITA фондация ПИК работи за популяризирането и възприемането на технологичната оценка като аналитично-консултативен метод на всички етапи от планирането, изработването и анализа на публични политики в страната, а също и по отношение на предизвикателства от трансграничен характер, засягащи повече общества. Извеждането на този подход като приоритетен за ЕК през следващия програмен период е ясна заявка за продължаващата подкрепа за развитието на подходяща „среда“, както и сигнал към националните правителства и парламенти за извършването на необходимите институционални и „инфраструктурни“ промени, които да позволят по-тясната интеграция на технологичната оценка и обуславящите я методи в системите за взимане на решения.

Повече информация за програмата „Хоризонт 2020“ можете да видите на http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home .

За допълнителна информация по проект PACITA можете да се свързвате с:

Зоя Дамянова, програмен директор
Венцеслав Козарев, експерт

 

Още публикации

Блог