ARC FUND
ARC FUND / Събития / Корупцията на първо място като проблем в обществото

Корупцията на първо място като проблем в обществото

Тази година за пръв път от едно десетилетие насам българите определят корупцията като най-сериозния проблем пред нашето общество. Данните от осмия пореден Доклад за оценка на корупцията – „Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове” и доклада „Корупцията при обществените поръчки. Рискове и политики за реформа„, представени от Центъра за изследване на демокрацията, очертават няколко основни тенденции и проявления на корупцията.

Разпространението на корупция в България е съпоставимо с равнището й в страните от Централна Европа. Според редица международни класации равнището на корупция у нас е сравнимо с някои страни–членки на ЕС като Италия, Словакия, Латвия, Литва и Чехия, а по отделни показатели е дори по-ниско, отколкото в Гърция, Полша и Румъния. Особено показателен е фактът, че тези резултати в ограничаването на корупцията в страната са постигнати при по-ниска степен на икономическо развитие в сравнение с другите страни–членки на ЕС, което е индикатор за по-висока интензивност на антикорупционните усилия. Въпреки благоприятните тенденции и намаляването на корупционните практики в страната обаче равнището на корупцията в България остава високо и все още е над средното за Европейския съюз.

Що се отнася до типовете корупционни схеми, за разлика от намалението на административната корупция в страната, голямата политическа корупция нараства. Наказателната политика на държавата все още е недостатъчно ефективна по отношение на корупцията, за разлика от престъпленията в други сфери на обществения живот и редица корупционни практики остават безнаказани. Повече от 60% от делата за корупция въобще не достигат до съда и завършват безрезултатно още на фазата на досъдебното производство, а едва една четвърт от започнатите предварителни производства достигат до постановяване на присъда. Все още не са въведени по-строги ограничения за недопускане конфликт на интереси и лично облагодетелстване, свързано със заемана длъжност, както и по-строги санкции при нарушения, включително отстраняване от заеманата длъжност.

Обществените поръчки са една от сферите с най-висок корупционен риск. Според данни от експертно изследване на Центъра за изследване на демокрацията, фискалните щети от корупцията при обществените поръчки за 2006 г. се оценяват на 1,2 млрд. лв. – загуби, съизмерими с очакваните годишни постъпления от Eвропейските фондове в следващите 2-3 години. Това налага необходимостта от по-добър контрол на всички етапи от процедурата на изпълнение на обществените поръчки. Така очертаните нови тенденции в разпространението на корупцията в страната сочат, че новите предизвикателства пред антикорупционните усилия вече са свързани преди всичко с преодоляването на структурните и институционалните дефицити, пораждащи корупция.

За повече информация:
Девети годишен обществено-политически форум срещу корупцията, 23 април 2007 г.
Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове
Корупцията при обществените поръчки. Рискове и противодействие

 

Още публикации

Блог