ARC FUND
ARC FUND / Събития / Осемнадесети национален иновационен форум

Осемнадесети национален иновационен форум

Осемнадесетото издание на Националния иновационен форум „Иновациите в подкрепа на дигитален и зелен преход” и Церемонията по награждаване на победителите в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, проведени на 7 декември 2022 г., събраха за поредна година едни от най-изявените представители на иновационната общност в страната.

Организатори на Форума са Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Единен иновационен център на БАН, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Изпълнителна Агенция за Европейския съвет по иновации и за МСП на Европейската комисия.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, отбеляза, че България все още няма национална иновационна политика със собствен облик и продължава да разчита на решенията и финансирането, предоставено чрез програмите и механизмите на Европейския съюз. Той акцентира върху необходимостта да бъде разработена национално-специфична иновационна политика, която да използва инструментите на ЕК за привличане на повече частни инвестиции. Редовният годишен доклад Иновации.бг предлага набор от добре апробирани, но с нарастваща сложност за изпълнение политики, които изискват както по-високо качество на националната иновационна политика и нейното администриране, така и консенсус относно важните национални приоритети за развитие. Д-р Шентов обърна внимание и на един от изводите в доклада Иновации.бг 2022, че „бизнесът в България е с водещи позиции в областта на инвестициите в изследователска и иновационна дейност, включително в областта на дигиталните и зелените технологии.“ Той подчерта, че наградените предприятия, участници в конкурса „Иновативно предприятие на годината 2022“ предлагат авангардни решения в областите на дигиталните и зелените технологии.

В поздравителния адрес от г-н Румен Радев, Президент на Република България, беше подчертано, че „резултатите за иновационната дейност в България, които всяка година представя Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, са барометър за състоянието на българската иновационна система и възможностите за действие и въздействие, за да стане страната ни по-успешна, а икономиката ни по-конкурентоспособна.“ Акцент беше поставен върху добрия темп на развитието на българската старт-ъп екосистема, която осигурява 20% от общия пазар на работни места в Югоизточна Европа. Вниманието на участниците във форума беше насочено и към пропуските и слабостите в областта на иновациите в предходния програмен период и необходимостта да действаме „умно, с визия, на всички нива и с всички сили“, за да излезем от състоянието на плахи иноватори.

В изказването си Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията, отбеляза някои от акцентите в доклада Иновации.бг 2022. Той подчерта, че до 2027 г. България ще получи по линия на различни фондове на ЕС най-големия финансов пакет за публични инвестиции в историята си. Иновационният капацитет на страната обаче остава далеч под средното за ЕС и е съпоставим със страните-кандидатки за членство в ЕС от Западните Балкани. Ключово за намаляването на тази дистанция е привличането на повече частни инвестиции за ускоряване на дигиталния и зеления преход в България. Два примера са показателни в това отношение. ИТ индустрията в България се развива изключително бързо и успешно, но предизвикателството пред националната иновационна политика е как ИТ сектора да се интегрира и спомогне за дигитализирането на други сектори в икономиката на страната. По отношение на зеления преход, България остава единствената страна с излаз на море, но без правна рамка и планирани проекти за развитие на офшорната вятърна енергия, технология, чийто вериги на добавена стойност са изцяло в ЕС, която има огромен потенциал за растеж. За сравнение, Румъния вече има планирани проекти за използване на офшорна вятърна енергия, което в рамките на следващите няколко години ще доведе до по-висок приток на инвестиции и доход към северната съседка на България.

Тодор Младенов, Изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД, сподели колко е важно да бъдем с хората, които създават най-модерните иновационни технологии. Задачата на София Тех Парк е да създава среда за малките и средните предприятия в България, да им даде достъп до възможности и ресурси и как да ги използват по най-добрият начин. Компании, които са в процес на растеж, имат достъп до средата в парка, до други съмишленици, иноватори, специалисти, научноизследователска инфраструктура. Предимствата, които получават, са достъп до изследвания, достъп до инвеститори, дялови инвестиции, обучения, работа в мрежа, достъп до клиенти и международни пазари. Решения в областите на зеления преход и дигиталната индустриализация могат да се тестват в Тех парка. Той акцентира върху подготовката на екипите, развитието на мрежа от ментори, които да помагат на младите предприемачи да се развиват. 

Златина Маринова, Ръководител „Изследователски проекти“, Онтотекст. Фирмата е лауреат от конкурса за иновативно предприятие 2017 г., разработва семантични технологии и продукти, базирани на изкуствен интелект, прилагани в здравеопазването, медиите и образованието. Онтотекст разчита на европейските програми за финансиране на научна и иновационна дейност, благодарение на които  развива повечето си продукти и услуги. Предизвикателство при работа с изкуствен интелект е намирането на подходяща изчислителна инфраструктура с голяма мощност. Фирми като Онтотекст са привлекателни за млади и добре квалифицирани хора, които имат желание за работа в България или са българи, завършили в чужбина, които се връщат в страната, привлечени от перспективите да работят във високотехнологични иновативни фирми.

Д-р Пламен Иванов, Управляващ партньор, Гамифино, подчерта, че за микро-фирми като Гамифино е важно участието в Националния иновационен форум и сродни национални инициативи, където може да споделя своя опит. Той представи най-новия продукт „Креативно приключение“ за деца в предучилищна възраст и деца със специални потребности, с който те могат да развиват фината си моторика. Той сподели, че в България се наблюдава сериозен ръст на малки и средни предприятия, което счита за положителна тенденция, но липсата на политическа стабилност е бариера пред чуждестранните инвестиции. 

Никола Янков, Управляващ партньор, Експат Капитал, очерта иновациите като икономически процес. Той сподели, че представя индустрия, която инвестира в компании, разработващи нови модели. В България финансирането на този тип компании е проблем, сумите от частния сектор са малки, по този показател сме на опашката на ЕС. За да се развие иновационния потенциал е необходимо държавата да предостави съфинансиране, което понастоящем не се случва. Всички старт-ъп компании възникват без участието на държавата. Той подчерта липсата на дебат в политическата общност по тази тема. ЕС има добра рамка за създаване на финансови инструменти и инициативи, но такива няма предвидени в Националния бюджет и в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Доц. д-р Боян Жеков, Национален координатор за Програма „Хоризонт Европа“, представи тематичните програмите на „Хоризонт Европа“ и сподели, че привлечените средства за България са много малко. Той информира участниците, че днес (7 декември 2022 г.) се публикуват работните програми за периода 2023-2024 г., и насърчи всички присъстващи да ги прегледат. Всички 11 направления на „Хоризонт Европа“ организират информационни дни и брокерски срещи, на които ще се обсъждат програмите и как да се формират нови партньорства за кандидатстване. 

Ем Уай Екс АД получи статуетка и почетна грамота в категорията „Пазарно лидерство“, Ню енерджи корпорация ООД получи статуетка и почетна грамота в категорията „Зелена иновация“ на Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2022“. Те бяха наградени по време на Националния иновационен форум „Иновациите в подкрепа на дигитален и зелен преход“.

Още публикации

Блог