ARC FUND
ARC FUND / Събития / Пета среща на консорциума по проект „Сложни предизвикателства – иновативни градове“

Пета среща на консорциума по проект „Сложни предизвикателства – иновативни градове“

Как различните национални законодателства в европейските държави членки дефинират термина „публично предприятие“? Кои фактори стимулират появата на публични предприятия? Какви са плюсовете от предоставянето на публични услуги на местно равнище от тези предприятия? Какви са предизвикателствата пред публичните предприятия при изпълнението на различните европейски и национални правни норми и изисквания? Има ли алтернативи на публичните предприятия?

Това бяха част от въпросите, обсъждани по време на 5-та Международна среща на партньорите по проекта CCIC, в рамките на една от четирите тематични области във фокуса на проекта – публичните предприятия. Срещата беше проведена на 18 и 19 септември 2013 г. в Генуа (Италия). Проектът “Cложни предизвикателства, иновативни градове” (CCIC, уебсайт: www.ccic-project.eu), финансиран от програма INTERREG IVC на Европейския съюз (ЕС), има за цел да насърчи иновациите в публичния сектор на местно равнище и се изпълнява от консорциум от 14 партньора от 10 държави-членки на ЕС.

В първия ден от събитието, фондация ПИК представи един от ключовите резултати – аналитичен доклад за състоянието на иновациите в публичния сектор. Докладът прави преглед на начините, по които се осъществяват иновациите в публичния сектор на местно и регионално равнище в контекста на участващите партньори по проекта. Презентацията бе фокусирана върху основните заключения от доклада, включително теоретични модели за това как се осъществяват иновациите в публичния сектор, определение за иновация в публичния сектор, както и изводи, свързани с обществените поръчки, гражданското общество, финансови инструменти за стимулиране на иновациите в публичния сектор, публични предприятия, благоприятстващи фактори и бариери.

По време на втория ден на Международната среща на партньорите, експерти от участващите в консорциума страни представиха добри местни и регионални практики по темата за публичните предприятия. Сред представените практики бяха презентация на изпълнителния директор на италианското публично предприятие AMIU, работещо в областта на събирането и рециклирането на отпадъци. AMIU успява значително да увеличи ефективността и ефикасността на фирмените процесите и вследствие на това да подобри качеството на предоставяните от фирмата услуги. Като добра практика бе представен и бизнес инкубаторът ESA от региона Лацио (Италия). Инкубаторът подкрепя приложението на космически технологии в развитието на новаторски продукти с търговска цел.

Освен представянето на иновативни добри практики от участващите в проекта общини и области, по време на събитието бяха проведени и интересни дебати, свързани с различни аспекти на добавената стойност и капацитета за иновации на публичните предприятия. Дискусиите бяха провокирани до известна степен и от скептицизма от страна на някои участници по отношение на капацитета на публичните предприятия да поддържат добро качество на предоставяните от тях услуги в съответните общини/области. Като алтернатива на публичните предприятия бе предложено координираното сътрудничество между публични и частни организации, на базата на обща стратегия и план за изпълнение, с ясно дефинирана роля на публичния сектор.

 

Още публикации

Блог