ARC FUND
ARC FUND / Събития / Роля на гражданското общество в подкрепа на иновациите в публичния сектор

Роля на гражданското общество в подкрепа на иновациите в публичния сектор

На 23-ти и 24-ти януари 2014 г. в гр. Тарту, Естония, се проведе 6-тата среща на партньорите по проекта „Сложни предизвикателства – иновативни градове“ (CCIC). Основен акцент по време на дискусиите бе обсъждането на стратегии и практики за създаване на възможности за пълноценно участие на гражданското общество като важен партньор в новаторските процеси в публичния сектор. Тази тематична дискусия бе последната от общо четири, посветени съответно на темите иновации в предприятия с публично участие, финансови инструменти за иновации, и значение на обществените поръчки в подкрепа на иновациите.

Експерти от гр. Тарту и гр. Абърдийн, Шотландия, представиха успешни примери за участие на гражданското общество, представляващи новаторски подходи за интегриране на граждански позиции и мнения при взимането на решения на местно ниво. Участниците се обединиха около становището, че дейности, ориентирани към гражданите, както и такива за допитване до граждани, са от ключово значение за подобряване на публичните услуги на местно и регионални равнище, а също така допринасят и за развитието на бизнеса. Като цяло участниците отбелязаха нарастващото влияние на „културата на иновациите“ в обществения сектор и в усилията на местните власти да бъдат по-отзивчиви и по-отговорни.

Обсъдени бяха и възможни стратегии за трансфер на новаторски практики в междурегионален и междунационален план. Важна стъпка в това отношение е правилното документиране на успешни практики, което да гарантира споделянето на познание между партньорите и да засили интереса към конкретни политики на местно и регионално равнище, в основата на които стоят новаторски подходи.

CCIC включва 14 партньори от 10 страни от ЕС, представляващи общински и регионални власти, местни агенции за развитие, както и нестопански и изследователски организации, чиито приоритети са анализ на технологиите, научните изследвания и анализ на публични политики. Проектът е подкрепен от програма INTERREG IVC и е съфинансиран от националните правителства.

Още публикации

Блог