ARC FUND
ARC FUND / Публикации / 11,5 млн. лв. са отделени за проекти за изграждане на електронното правителство

11,5 млн. лв. са отделени за проекти за изграждане на електронното правителство

11,5 млн.лв. е заделило от своя бюджет за 2006 г. Министерството на държавната администрация и административната реформа за проекти, свързани с изграждането на електронното правителство. Това се посочва в доклад на министър Николай Василев, разгледан на първото заседание на Координационния съвет за информационно общество в новия му състав. То беше ръководено от неговия председател Пламен Вачков, който оглавява Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

На заседанието беше отчетен напредъкът на българското правителство при предоставяне на 20-те индикативни административни услуги по електронен път, определени от Европейската комисия. Степента на изпълнение на услугите, които трябва да се предоставят по електронен път на бизнеса, са достигнали 80,56%, докато равнището на изпълнение за гражданите е 47,06 на сто. Това явление се обяснява с ниското разпространение на електронния подпис сред гражданите. Като причина хората посочват високата цена на оборудването за електронен подпис.

Рязко е повишен и интересът към електронните услуги от страна на бизнеса. Докато през 2004 г. едва 7,8% от тях са използвали електронната комуникация, то през 2005 г. броят им е нараснал повече от 3 пъти и достига 24,8 на сто. Като най-големи плюсове на е-администрацията проведено представително изследване посочва по-лесния достъп до информация (60%), достъпност 24 часа в денонощието (46%) и намаляване възможностите за корупция (30%). Анализът показва, че електронните услуги решават няколко от най-неприятните проблеми за фирмите – бюрокрация, липса на точна информация по специфични въпроси и корупция.

В доклада е констатирано, че броят на подадените декларации по ДДС за 2005 година е 642 343. Една от водещите институции в предоставянето на електронни услуги е НОИ. През миналата година само декларациите за осигуряване, подадени по електронен път, са 1 659 904, а трудовите договори – 188 715. Все повече граждани получават информация по електронен път за своя здравноосигурителен статус и пенсионно осигуряване, докато повечето фирми правят справки по БУЛСТАТ.

В документа се анализира изпълнението на пилотни проекти в областни и общински центрове. Констатира се, че качеството на обслужването “на едно гише” зависи в по-голяма степен от начина на организация на работните процеси вътре в самата администрация, отколкото от използваните информационни технологии. Затова предизвикателството пред електронното правителство е реализацията на административната реформа.

Министерството на държавната администрация и административната реформа си поставя за цел съставянето и развитието на механизъм за усъвършенстване на административната дейност на всички нива в условията на широко навлизане на информационните и комуникационни технологии във всички обществени сфери. Една от задачите е преминаване към електронен документооборот, създаване и въвеждане на унифицирани правила и процедури за управление на вътрешния документооборот, създаване на нормативи за качество при реализация на електронните услуги за гражданите и бизнеса.

Докладът на министър Василев ще бъде изпратен до директорите на дирекциите по информационни технологии и отговорните лица за електронното правителство във ведомствата.

Българската национална рамка за оперативна съвместимост (НРОС) на информационните системи в изпълнителната власт беше другата тема на заседанието. Документът е разработен от експертна работна група и включва всички европейски изисквания и критерии за повишаване на ефективността и съвместимостта на изгражданите информационни системи във ведомствата на държавната администрация. НРОС ще бъде внесена за утвърждаване от Министерския съвет и ще бъде допълнение към “Стратегията за електронното правителство” на България.

Координационният съвет за информационно общество беше създаден с постановление №299 от 8 ноември 2004 г. В неговия състав са председателят на ДАИТС и министрите на държавната администрация и административната реформа, на икономиката и енергетиката, на образованието и науката и на финансите. В задачите на Съвета е разработването на стратегии в областта на информационните технологии и информационното общество и програми за реализацията им; координиране на дейностите по въвеждане на съвременни ИКТ в държавната администрация; съдействие за осигуряване на административна, финансова и технологична подкрепа за проекти със съществено значение за внедряване и използване на ИКТ в България; предлагане на мерки за насърчаване експорта на продукти и услуги, свързани с ИКТ; приемане и провеждане мерки за подобряване на пазарната среда и бизнес потенциала за ИКТ; подготвяне проекти за усъвършенстване на образованието и обучението в областта на ИКТ и определяне приоритетните дейности, които ще бъдат финансирани с бюджетни средства.

Предлагаме ви таблица с оценка за състоянието на предлаганите електронни услуги, която може да намерите тук .

 

Още публикации

Блог