ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Aналитичен доклад за състоянието на иновациите в публичния сектор

Aналитичен доклад за състоянието на иновациите в публичния сектор

Иновациите в публичния сектор все по-често са обект на повишено внимание от страна на администрацията и отговорните за публичните политики, но все още остават нееднозначно признати като организационен или обществен феномен. Особено по отношение на местното и областното равнище в публичния сектор, където иновациите имат най-пряко въздействие, създаваните политики и административни процедури не винаги водят до разпознаваемо иновативни резултати. Докато в частния сектор иновациите отдавна се разглеждат като източник на растеж и конкурентно предимство, публичният сектор често се затруднява при въвеждането на нови, различни практики, а в известна степен също често демонстрира колебание по отношение желаното въздействие от нововъведенията.

Проектът “ Сложни предизвикателства – иновативни градове“ (CCIC), финансиран по програма INTERREG IVC на Европейския съюз и съфинансиран от националните правителства на участващите в проекта държави, е разработен в отговор на тези предизвикателства, включвайки партньори от 13 региона в 10 държави членки на ЕС с основен фокус върху заинтересованите страни и администрацията на местно (общинско) и регионално (NUTS2 или NUTS3) равнище .

Като ключов продукт на проекта CCIC Фондация ПИК разработи аналитичен доклад за състоянието на иновациите в публичния сектор, който прави преглед на начините, по които се осъществяват иновациите в публичния сектор на местно и регионално равнище в контекста на участващите партньори по проекта. Анализът се основава на данни, събрани чрез онлайн проучване и дълбочинни интервюта, проведени със заинтересовани страни, участващи в иновационните процеси – експерти, мениджъри, участници в планирането, автори на политики и служители, отговорни за вземането на решения относно иновациите в публичния сектор, както и представители на гражданското общество.

Докладът акцентира върху няколко важни тенденции за това как определени характеристики влияят на иновационното мислене, участието в иновационните процеси и вземането на решения. Анализът на разбирането на иновациите в контекста на публичния сектор обсъжда редица нюанси, ключови възможности, стимулиращи фактори и пречки пред иновациите и дифузията на иновации в публичния сектор. Отчитайки мненията на заинтересованите страни, докладът предлага следната кратка дефиниция на иновациите в публичния сектор:

Иновация в публичния сектор е интегрирането на вече реализирани новости или ново познание в публичния сектор, с цел подобряване на настоящите или въвеждането в употреба на нови процеси, услуги и практики, чиито краен и видим резултат е подобряването на обществените услуги и качеството на живот или негов основен аспект в рамките на съответната територия.

В доклада са предложени и няколко концептуални модела, описващи генерирането и разпространението на иновациите в контекста на публичния сектор.

Подробно са описани и съществуващите институционални механизми за подпомагане и насърчаване на иновациите в публичния сектор. Следвайки концепцията на проекта CCIC, специално внимание се отделя на иновационните възможности, свързани с: правилата и процедурите за обществени поръчки; определени финансови инструменти, използвани за подкрепа на или произтичащи от определена иновация; характерните връзки с представителите на гражданското общество; общинските предприятия, като организации, стимулиращи възникването и разпространението на иновации, както и в качеството им на осъществяващи връзка между иновациите в публичния и в частния сектор. О бсъждат се и политики на местно и регионално равнище, насърчаващи планирането и разпространението на иновации в териториалните рамки на съответните администрации, както и в самите организационни структури на местните и регионални власти. В заключение се предлагат някои идеи за укрепване иновационния капацитет на публичния сектор.

Пълният текст на доклада можете да изтеглите като pdf файл тук.

 

Още публикации

Блог