ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Бизнес, експерти и институции обсъдиха идеи за Иновационната стратегия за интелигентна специализация ю

Бизнес, експерти и институции обсъдиха идеи за Иновационната стратегия за интелигентна специализация ю

Предприемачи, представители на Министерство на икономиката и на областните администрации, експерти от неправителствения сектор, браншови и бизнес организации, и университетски преподаватели от шестте района за планиране в България се включиха във фокус групите по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за 2021-2027. Фокус групите по темата „Интелигентна специализация в България – възможности и предизвикателства“ са в рамките на проекта „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021 – 2027“. Той е финансиран от ОП „Добро управление“ в рамките на Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

На 21, 22 и 23 юли над 120 участника се включиха в онлайн дискусиите в платформата Zoom по региони, с цел да се обсъдят нагласите към технологичното и икономическото профилиране в страната и резултатите от политиката на интелигентна специализация, с идеи за политиките в тази област през следващия програмен период. В тях участваха представители на Министерство на икономиката и на Фонд на фондовете.

Дискусията отрази разнообразните гледни точки – на бизнеса, на подкрепящите и финансиращи организации, на университетски и развойни общности, на местната власт. Представители на предприемаческата общност представиха добри практики при развитието на иновационни проекти и идеи, но отбелязаха, че е необходимо да се подобри сътрудничеството между академичните среди, бизнеса, средното образование, местната власт, финансиращите организации и управляващи органи на оперативни програми. „Научните изследвания сами по себе си не са атрактивни за бизнеса. Бизнесът се интересува от трансфер на технологии и тяхната комерсиализация / експлоатация“, заяви представител на бизнеса от Южен централен район за планиране. Той и колегите му препоръчаха опростена процедура за създаване на спин-офф компании, която да ангажира активно и Министерство на образованието и науката, да подобри образователната система и да ангажира младите хора. Малките и средните предприятия изпитват недостиг на подкрепа от местни и регионални организации, както и на цялостна устойчива финансова подкрепа за иновации. Подчертана беше и важността на комуникациите с широката общественост за популяризиране на постиженията в тази област.

Участниците във фокус групите призоваха за среща на екипа на Министерство на икономиката с представители на местната власт, бизнеса и университетската общност и образование от всички райони за планиране. По темата за дигиталните иновационни хъбове (ДИХ) те уточниха, че трябва да има национални правила за избор на ДИХ, като те да бъдат в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както подчерта Желяз Енев, директор Дирекция „Икономическа политика“ в Министерството на икономиката. След кратко представяне на подхода на Република Ирландия при разработването на ИСИС участниците предложиха този подход да бъде обсъден и част от него да се ползва като добра практика при разработването на стратегията и у нас.

Като цяло участниците изразиха нагласа за промяна, както по отношение на процеса на изработване на новата ИСИС, така и по отношение на модела за определяне на приоритетите на равнище район за планиране. Участниците се обединиха около предложението за по-различен подход при разработване на ИСИС за следващия програмен период. Петко Георгиев, председателят на СНЦ “Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб” коментира в блога си, че участието във фокус-групата му е дало възможност да отправи своите предложения и идеи за подготовката на политиките в тази област през следващия програмен период. „По всичко личи, че Информатика и ИКТ ще бъдат заложени в ИСИС като приоритетни за Югоизточен регион“, отбеляза той.

Записите на фокус групите ще бъдат представени публично в YouTube-канала за видео споделяне на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Проектът „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021-2027“ продължава с подготовката на концепция и препоръки за разработването на иновационна стратегия за интелигентна специализация за новия програмен период.

Проектът се изпълнява в партньорство с Министерството на икономиката и е с продължителност 24 месеца.

 

Още публикации

Блог