ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Бюрото за защита на правото на интелектуална собственост работи отново

Бюрото за защита на правото на интелектуална собственост работи отново

Въпросите, свързани с правото на интелектуална собственост, са комплексни и често са повод за притеснения за участниците в изследователските проекти от рамковите програми. Подновената дейност на Бюрото за защита на правото на интелектуална собственост има за задача да улесни защитата и използването на резултатите от научните изследвания.

http://www.ipr-helpdesk.org 

Бюрото за защита на правото на интелектуална собственост е създадено през 1998 г. като пилотна дейност на Генерална дирекция “Предприятия” на Европейската комисия с цел да помага на изследователи и ползватели на резултатите от научните изследвания от рамковите програми по въпросите на интелектуалната собственост. Пилотната фаза продължи 3 години и завърши през август 2001 г. Множеството положителни мнения и оценки на ползвателите и броят на посещенията на бюрото показаха колко полезна може да бъде една такава общоевропейска служба за защита на интелектуалната собственост. Три години по-късно могат да се предоставят конкретни данни: със своите 7000 страници информация по въпросите на защитата на интелектуалната собственост в края на пилотната фаза уеб- страницата на бюрото се е превърнала в един от най-големите ресурсни масиви в тази област и е добила световно признание. През юни 2001 г. в рамките на голяма кампания за популяризиране на правата на интелектуална собственост, организирана в Европа, съдържанието на уеб-страницата на бюрото е разпространено на CD-ROM между 45 000 иноватори.
Практическата полза от съдържанието на уеб-страницата също е безспорна. Непрекъснатото й обновяване позволи на голяма част от клиентите да намерят пряк отговор на много от техните основни въпроси. “По време на пилотната фаза стана ясно, че има търсене на такъв вид подкрепа за иновациите.”

Многоезична служба
Новата фаза на действие от началото на 2002 г. преследва същите цели.
Подновената дейност на бюрото ще се базира на резултатите от пилотната фаза, въпреки че ще бъде в други взаимоотношения с Европейската комисия и ще бъде финансирана като съпътстваща дейност. Консорциумът, който управлява дейността на Бюрото за защита на правото на интелектуална собственост, се състои от звено, отговарящо за съдържателната част, звено за връзки с обществеността и разпространяване на информацията и звено – доставчик на информационни технологии. Членовете му са от Испания, Белгия, Великобритания и Германия. Координатор е университетът в Аликанте, който ще се стреми да запази основната философия на пилотната фаза и да я съчетае с разработването на различните компоненти на службата в рамките на новите ангажименти.
Новото Бюро за защита на правото на интелектуална собственост може да бъде полезно по различни начини. Уеб-страницата, разработена на 5 езика, ще бъде доизграждана и непрекъснато обогатявана с нови елементи. Ако подготовката протече планомерно, през средата на 2002 г. страницата ще бъде готова и ще бъде на разположение на ползвателите с информация за рамковата програма, със съобщения и полезни линкове, които ще покриват широка гама от въпроси на интелектуалната собственост. Експертите от консорциума смятат, че уеб-страницата ще бъде най-важният компонент от достъпа до услугите на бюрото поради това, че използва базата данни www.uaipit.com, която съдържа документи от цял свят, свързани със защитата на интелектуалната собственост.
Другите форми на достъп до услугите също са си поставили амбициозни цели. Безплатната телефонна линия “Telephone Helpline”, която работи от края на април т.г., може да даде отговори на по-елементарните въпроси за интелектуалната собственост в рамките на два дни, а на по-сложни въпроси – в рамките на пет дни, като питащият може да избере един от петте езика, на които се обслужва линията, за да осъществи съответната комуникация.

Горещи теми
В подкрепа на подновената дейност са предвидени много семинари и работни срещи, на които целевите групи от потенциални ползватели ще бъдат информирани за предлаганите услуги. Някои от тези мероприятия ще имат най-общ характер, а други ще бъдат посветени на по-специалните дейности на бюрото. Според координатора на проекта подновената дейност на Бюрото за защита на правото на интелектуална собственост се подчинява на подчертано нова концепция. Ще бъдат подбрани определени въпроси, които представляват особен интерес за потребителите, те ще бъдат изследвани основно и накрая ще бъде съобщен резултатът. Това ще бъде много полезно за потребителите. Някои от тези въпроси вече са уточнени, като се започне от облагането с данъци, фирмената тайна и търговската цена на правото на интелектуална собственост и се стигне до теми, свързани с най-общи познания, с правата на селските стопани и с патентоването на биотехнологиите.

Изходна точка
Бюрото за защита на правото на интелектуална собственост няма да дава отговор на комплексни технически или правни въпроси нито виртуално, нито в персонални разговори, тъй като задачата му не е да замести частните адвокатски фирми и патентните брокери. В своята подновена дейност бюрото ще се стреми да отговори на променящите се изисквания и потребности на иновационната общност. Това ще го превърне в незаменим ресурс в развитието на конкурентоспособна и динамична европейска икономика, базирана на знанието.

Източник: Innovation & Technology Transfer No 3/2002

http://www.cordis.lu/ipr-helpdesk/en/

 

Още публикации

Блог