ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Доклади на INNO Policy TrendChart за България

Доклади на INNO Policy TrendChart за България

В ролята си на български кореспондент към мрежата за наблюдение на иновационната политика INNO Policy TrendChart Фондация ПИК изготви два доклада през втората половина на 2012 г. Единият е посветен на иновациите в публичния сектор, докато другият изследва тенденциите в иновационната политика на страната.

Първият доклад, озаглавен „Иновации в публичния сектор“, прави оценка на иновативността на публичните институции на базата на редица критерии и обобщава най-новите иновативни практики или опити за тяхното въвеждане. Основната част на доклада представя успешни и не дотам успешни примери от публичната администрация, обществения транспорт, здравеопазването. Също така се описват иновациите, свързани с използването на ИКТ, развитието на електронното правителство, както и създаването на „едно гише” за обслужване на бизнеса. Главното заключение на доклада е, че въпреки постигнатия след присъединяването към ЕС напредък държавната администрация все още е изправена пред трудности свързани с развитието и въвеждането на иновативни продукти и услуги, като например интерност и липса на ресурси и капацитет.

Фокусирайки се върху тенденциите в държавната иновациона политика, вторият доклад обсъжда съдържанието на основни стратегически документи. Освен това той представя заключенията от серия от интервюта с представители на мнистерствата, които играят водеща роля във формирането на иновационната среда в страната. Акцентът е поставен върху промените в механизмите за финансиране на иновации, върху методите за стимулирането им, както и върху приоритетите на националната иновационна политика.

PRO INNO Europe TrendChart

 

Още публикации

Блог