ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Експерти призоваха за активно взаимодействие за обществено отговорни наука и иновации

Експерти призоваха за активно взаимодействие за обществено отговорни наука и иновации

Експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проучват как българските институции, наука, образователна система и бизнес прилагат на практика аспектите на отговорните изследвания и иновации (ОИИ). Заедно с колеги от още 11 държави от Европа и света, те участват в проект, който цели да насърчи по-широкото и пълноценно разглеждане на въпросите за отговорен подход в научно-иновационния процес. Тригодишният проект “Отговорни изследвания и иновации в практиката” е финансиран по програма „Хоризонт 2020“.

Екипът на Фондация „ПИК“ представи подробен преглед на стратегическите документи и публично-политическите измерения на темата, както и на разбиранията за отговорността в научно-изследователските и иновационните процеси в България. Независимо от интензивната динамика в ролята и социалните функции на науката и многото стратегически концепции за нейното развитие, е нужно по-ефективно взаимодействие и диалог с всички заинтересовани страни при следването на отговорен подход в институционалната, научноизследователската или организационната практика.

Първата дискусия от проекта събра представители на научната общност, индустрията, университетското съсловие, институциите и гражданските организации, които имат отношение по темата. Те коментираха петте ключови аспекта от концепцията за ОИИ: етика, ангажираност на обществото, равнопоставеност на половете, свободен достъп до научно информация и научно образование. В резултат поставиха акцент върху:

– Нуждата от споделено разбиране за отговорност в науката и иновациите, което да включва и начини за обективизиране на социалната приложимост на научните изследвания;

– Промотирането на добри практики за заздравяване на отношенията „наука- общество“ като рамка за насърчаването на ОИИ в България;

– Необходимостта от укрепване на функциите на науката в отговор на обществените предизвикателства и търсенето на модели за активно взаимодействие между науката и политиката;

– По-широкото участие на бизнеса в насърчаването на инициативи за отговорност в научно-приложната практика;

– По-качественото образование като добра основа за изграждането на ново поколение отговорни към обществото млади учени.

Дискусията поставя началото на същинската аналитична работа по проекта. По него предстоят дейности, свързани с прегледа на вече съществуващи подходи в рамките на участващите организации в проекта. Целта е да се определи по-дългосрочна перспектива за модернизирането на институционалните и организационни структури и модели, както и за възприемането на успешни практики по отношение на аспектите на отговорността в науката и иновациите.

Проектът „RRI-PRACTICE” е финансиран по Рамковата програма за наука и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“ и протича в периода септември 2016 г. – август 2019 г. В него участват организации от 12 държави от Европа и света, а именно Норвегия, България, Франция, Холандия, Германия, Великобритания, Италия, Китай, САЩ, Индия, Бразилия и Австралия.

 

Още публикации

Блог