ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Инспекцията по труда помага на микро- и малките предприятия с интерактивни практически инструменти за онлайн оценка на риска

Инспекцията по труда помага на микро- и малките предприятия с интерактивни практически инструменти за онлайн оценка на риска

Тридесет и три интерактивни онлайн инструменти за оценка на риска, обхващащи различни икономически дейности, са разработени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия у нас. С тях работодателите могат сами, със собствени средства, да изготвят качествена оценка на риска. Инструментите могат да бъдат използвани и за обучения и инструктажи. Те са свободно достъпни на сайта на проекта, по който са разработени, „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Икономическите дейности, за които има разработени практически инструменти за оценка на риска, са избрани след проучване за условията на труд в България, проведено по същия проект. То показва, че това са едни от най-рисковите дейности по отношение прилагането на трудовото законодателство. Към момента по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, също финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, са назначени помощник-инспектори, които могат да демонстрират на място на работодателите функционалностите на инструментите.

Практическите инструменти за оценка на риска са разработени в изпълнение на Националната стратегия по безопасност и здраве при работа и Националната програма по безопасност и здраве при работа 2014 г. Те са базирани на общоевропейския интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA), разработен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU—OSHA). Към настоящия момент са разработени още седем OiRA инструмента на български език.

Създаването на инструментите съответства на препоръките на Стратегическата рамка на ЕС за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в Европа. В специално съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите се подчертава, че, за да се улесни спазването на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа и по-специално при микро-, малките и средни предприятия, „е изключително важно да се подобри качеството на насоките и да се осигурят практически инструменти, за да се улесни спазването на законодателството в областта на БЗР. Нуждите на микропредприятията и малките предприятия ще бъдат взети под внимание при прилагането на действия на равнището на ЕС и на национално равнище, включително подходящо адаптиране на инструменти като OiRA.

В своя резолюция относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа, Европейският парламент счита, че правилна защита на работниците е невъзможна без оценка на рисковете. Европейският парламент счита, че е важно да се помогне на малките и средните предприятия да въведат свои политики за превенция на рисковете; подчертава положителната роля на прости, безплатни и целеви инициативи като интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска, разработен от EU—OSHA.

За да се запознаете с OiRA (онлайн интерактивната оценка на риска) можете да посетите следните електронни адреси:

Интернет страница на OiRA

Видео – OiRA Онлайн интерактивна оценка на риска в четири стъпки

За допълнителна информация:

Теодора Георгиева teodora.georgieva(at)online.bg
Деница Маринова denitsa.marinova(at)online.bg
02/9733000
Enterprise Europe Network – България, АРК Консултинг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

 

Още публикации

Блог