ARC FUND
ARC FUND / Публикации / МОН и Фондацията актуализират Оперативния план на Националната стратегия за развитие на научните изследвания

МОН и Фондацията актуализират Оперативния план на Националната стратегия за развитие на научните изследвания

Научните изследвания и иновациите имат съществена роля в създаването и поддържането на приобщаваща, конкурентоспособна и устойчива Европа, чрез увеличаване на устойчивостта на производствените сектори, създаване на конкурентоспособност на икономиката и повишаване на сътрудничеството между науката, държавата и бизнеса. В резултат на COVID-19 и войната в Украйна България е изправена пред средносрочен до дългосрочен недостиг на работна ръка, както и липса на необходими умения и компетенции сред човешкия капитал, предизвикани от застаряващото население и високите нива на емиграция. Демографската криза е едно от ключовите предизвикателства, пред които е изправена не само страната, но и европейския континент.

На проведени срещи между представители на МОН (Дирекция „Наука“) и членовете на Фондация ПИК по проект „Анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 и предложение за актуализацията му с оглед на новите европейски политики и на постигнатото въздействие при решаването на обществени предизвикателства“ се очерта общото разбиране, че е необходимо повишаване на производителността, чрез подобряване на постигнатите резултати в областта на науката и иновациите. Прегледът на политики, стратегии и добри практики също е от решаващо значение при подготовката за следващия етап от изпълнението на Оперативния план и издигане на националните иновации до световно ниво.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Сред ключовите цели на проекта е да подкрепи административния капацитет на Дирекция „Наука“ към МОН при прилагане на публични политики в областта на науката като създаде необходимите методологически предпоставки и оцени изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България. Целеви групи са както държавните институции в областта, така и останалите основни звена в „триъгълника на знанието“ (образование — научни изследвания — иновации) и националната изследователска система – изследователски организации, висши училища, бизнес.

Още публикации

Блог