ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Нова методология за оценка на Оперативния план към Националната стратегия за развитие на научните изследвания

Нова методология за оценка на Оперативния план към Националната стратегия за развитие на научните изследвания

През последните месеци представители на Министерството на образованието и науката (МОН) и експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ събраха и анализираха добри европейски и международни практики за мониторинг и оценка на публични политики и програми. На основата на разработен списък със стратегически, програмни и други свързани документи на национално, регионално и секторно равнище бяха очертани индикатори, по отношение на които е установено провеждането на оценки на политики в областта на научните изследвания. В резултат на добрите практики беше разработена нова методология за оценка изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г. на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030. С въвеждането на методологията се очаква изграждане на един по-прозрачен и ориентиран към резултати процес за оценка и управление на научните изследвания.

За ефективното изразходване на публичните средства инвестирани в наука са необходими политики и механизми за оценка на постигнатото въздействие, които са основани на факти и по балансиран начин отразяват потребностите на целевите групи и в съответствие с програми и мерки в други свързани области. За да се постигне това, мониторингът и оценката на изпълнението като отделни етапи в рамките на цялостния програмен цикъл имат нарастващо значение.

Методологията за оценка на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г. на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 не се ограничава единствено до проследяване постигането на поставените в Плана количествени индикатори. Методологията осигурява рамка за комплексна оценка в следните насоки:

  • Визия, мисия и стратегически цели и задачи на стратегията и Оперативния план – обосновка и съответствие с обществените потребности, от една страна, и капацитета на научната и изследователската система на страната от друга;
  • Обосновка на областите на въздействие – групи индикатори и взаимодействие между тях;
  • Постигнати резултати от интервенциите в контекста на Оценка на въздействието на основата на (преди всичко) качествени индикатори за адресиране на съществуващите обществени предизвикателства в контекста на глобалните предизвикателства;
  • Условия за постигане на целите на Стратегията – административен капацитет, услуги спрямо научната общност, финансова подкрепа, човешки ресурси и други.

Проектът „Анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г. на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 и предложение за актуализацията му с оглед на новите европейски политики и на постигнатото въздействие при решаването на обществени предизвикателства“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Получените резултати, анализи и оценки ще имат въздействие както на национално ниво чрез подобряване на ефективността на изпълняваната от МОН научна политика, така и на регионално чрез приложението на по-обосновани мерки в подкрепа на развитието на изследователските организации и висшите училища.

Още публикации

Блог