ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Три ръководства за автори на политики и за ръководители и оценители на научноизследователски инфраструктури

Три ръководства за автори на политики и за ръководители и оценители на научноизследователски инфраструктури

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в разработването на три ръководства за автори на политики и за ръководители и оценители на научноизследователски инфраструктури в държавите от Дунавския регион. Ръководствата имат за цел да подобрят условията за развитие на научноизследователски инфраструктури и иновации в Дунавския регион, да допринесът към изграждането на капацитет и обогатяването на знанията на авторите на политики и организациите, финансиращи научноизследователски инфраструктури, както и на ръководители на такива инфраструктури.

Практическо ръководство за предварителна оценка на научноизследователски инфраструктури
Този документ разглежда основните аспекти на предварителната оценка на инвестиционни проекти както за изграждане на нови научноизследователски инфраструктури, така и за модернизиране на вече съществуващи такива. В документа се разглеждат предимствата и недостатъците на наличните методи и подходи, както и начините, по които те могат да бъдат приложени. За всеки описан метод и подход са предоставени и допълнителни източници на информация.

Прaктическо ръководство за мониторинг на научноизследователски инфраструктури
В документа са описани основните аспекти, касаещи мониторинга на вече функциониращи научноизследователски инфраструктури. Представени са предизвикателствата при организирането на процеса на мониторинг, както и възможните решения. Ръководството прави преглед на методите за събиране на необходимите данни (като например рутинно събиране на данни за резултатите от извършваната работа, използването на национални бази данни, събирането на данни в рамките на финансови одити и отчети по проекти), списък на най-често използваните индикатори и някои примери за добри практики.

Практическо ръководство за оценка на социално-икономическото въздействие на научноизследователските инфраструктури
Ръководството е изготвено от Марко Хайдиняк, старши анализатор във Фондация ПИК, с помощта на още няколко от партньорите по проекта ResInfra@DR. То предлага практически насоки за оценка на социално-икономическото въздействие на научноизследователските инфраструктури. Документът представя различни видове въздействия, изброява основните показатели, които се използват за оценката им, и предлага начини за събиране на данни за тези показатели. В ръководството се дискутират и начините за организиране и управление на процеса на оценка на социално-икономическото въздействие на научноизследователските инфраструктури. Практическото ръководство е достъпно и полезно за широк кръг ползватели – от автори на политики в областта на научноизследователските инфраструктури, до ръководители и изследователи в широк спектър от научни области. Поради тази причина, ръководството не предоставя конкретни препоръки за това как да се оцени определено социално-икономическо въздействие, свързано с всеки един тип научноизследователска инфраструктура. Вместо това, ръководството представя показатели за оценка, методи и процеси, които са приложими и валидни в различен контекст.

И трите ръководства са достъпни на интернет страницата на Interreg Danube Transnational Programme и могат да бъдат изтеглени безплатно. Документите са изготвени в рамките на проекта ResInfra@DR, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA).

 

Още публикации

Блог