ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Насърчаване на конструктивния капитал в България

Насърчаване на конструктивния капитал в България

България, държавата с най-нисък БВП на човек от населението в Европейския съюз (ЕС), е изправена пред редица нерешени социално-икономически предизвикателства след три десетилетия демократичен преход към пазарна икономика. Чрез Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, страната получава безпрецедентна възможност да реши редица структурни проблеми чрез най-мащабния в историята си инструмент за публично финансиране. Българското правителство трябва да осигури условия за устойчива промяна и мултиплициране на европейския финансов ресурс чрез привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор – конструктивен капитал, който е прозрачен и с пазарна насоченост.

Настоящият доклад представя Програма за действие за привличане на конструктивен капитал. Програмата е базирана на анализ на европейски и национални стратегически документи и консултации с ключови представители на бизнеса в шестте района за планиране на страната. От първостепенно значение за успеха на заложените мерки е решаването на структурните проблемите, свързани със завладяването на държавата и отстояването на върховенството на закона. Програмата за действие съдържа и препоръки в сферата на приоритетни инвестиционни области за ЕС като дигитализацията, зелените технологии, иновациите и предприемачеството, и същевременно очертава рамката и възможните ползи за България от участието в международни партньорства като инициативата „Три морета“.

Пълен текст (Adobe PDF, 4.76 MB)
Обществено-политически форум „Насърчаване на конструктивния капитал в България“

Още публикации

Блог