ARC FUND

2023 Годишен отчет

Иновации.бг – водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 2004 г. – включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и конкурса „Иновативно предприятие на годината“. Докладът Иновации.бг осигурява годишна оценка за иновационното представяне на българската икономика, текущото състояние на иновационната система и прогнозите за тяхното развитие. Научноизследователската и развойната дейност, и иновациите в отбранителната индустрия, са темата на доклада Иновации.бг 2023. Националният иновационен форум представя най-добрите иновативни български компании. В...

2021 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2021 Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) от 2004 г. насам. Тя включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и Конкурса...

2019 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2019 Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) от 2004 г. насам. Тя включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и конкурса „Иновативно предприятие на годината“. Докладът Иновации.бг предоставя годишна оценка на иновационнoто представяне на българската икономика, както и на текущото състояние и очакваното развитие на иновационната система. Водещата тема на Иновации.бг 2019 г. е европейската политика за наука и иновации в следващия програмен период 2021 – 2027 и инструментите, предвидени за постигане...

2018 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2018 Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 2004 г. насам. Тя включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и конкурса „Иновативно предприятие на годината“. Докладът Иновации.бг 2018 представя напредъка при осъществяването на националната Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2014- 2020 г., изследва основните предизвикателства, с които се срещат националните и местните власти и дава препоръки за по-добро разбиране на процеса на предприемаческо откривателство и за усъвършенстване на...

2017 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2017 Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) от 2004 г. насам. Иновации.бг включва ежегодния доклад Иновации.бг, Националния иновационен форум и Конкурса „Иновативно предприятие на годината“. Докладът Иновации.бг 2017 изследва технологичните взаимовръзки на националната икономика в европейски и глобален план с фокус върху автомобилната индустрия и свързаните с нея производства, които превръщат България във все по-атрактивна дестинация за чуждестранни инвестиции не само като системен интегратор, но и като...

2016 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2016 През 2016 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) отбеляза своята двадесет и пета годишнина, продължавайки да работи за популяризирането и изграждането на информационно общество и икономика на знанието в национален и международен контекст. През тези години Фондация ПИК затвърди позицията си на пионер в областта на приложните изследвания и анализи, както и в сферите на форсайт и гражданско участие, иновации и подкрепа за бизнеса, иновационна политика и изграждане на капацитет. Фондацията се стреми да адресира някои от най-актуалните...

2015 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2015 Двадесет и четири години след своето основаване през 1991 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) продължи да изпълнява своята мисия да изгражда информационното общество и икономиката на знанието чрез приложни изследвания и анализи, разработване на иновативни подходи за адресиране и решаване на социално-икономически проблеми, разработване на инструменти за ефективни публични политики, създаване на коалиции и публично-частни партньорства. През 2015 г. Фондация ПИК фокусира дейността си върху: посрещане на предизвикателствата в опазването на...

2014 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2014 През 2014 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) продължи да работи активно за насърчаване на икономиката на знанието. Фондацията успешно изпълнява тази мисия в продължение на 23 години чрез своите основни инструменти – приложни изследвания и анализи, разработване на концепции за нови политики, внедряване на иновативни методи за формиране на политики и форуми, на които резултатите от изследванията се обсъждат и разпространяват сред основните заинтересовани страни. През 2014 г. Фондацията работи по проекти в областта на науката, иновациите...

2013 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2013 През последните 22 години фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) се утвърди като водеща организация в сферата на иновационната политика и изследователската дейност в областта на социалните и икономическите науки в България. Фондацията подпомага създаването на подходящи условия за развитието и приложението на социалните и технологичните иновации, както и тези, свързани с околната среда. В същото време развитието на всяко общество, базирано на знанието и информацията, е съпроводено от множество известни и неизвестни рискове. В различните свои...

2012 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2012 За 21 години от съществуването си фондация „Приложни изследвания и комуникации” се утвърди като водещ европейски аналитичен и научно приложен център с мисия да подкрепя социални, бизнес и технологични иновации, да предлага научно базирани и ориентирани към бъдещето политически решения, както и да подпомага развитието на базирано на знанието общество. Акценти на дейността през 2012 г.: ∙ От 2008 г. насам Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е координатор на Enterprise Europe Network (EEN) в България. Инициативата на Генерална дирекция “Предприятия и...

2011 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2011 През 2011 година фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с гордост отбеляза своята 20 годишнина. От своето създаване фондацията непрекъснато разширява усилията си в подкрепа на икономиката на знанието, в развитието на иновационната култура, разширяването на международните контакти и присъствие на публичните институции и на частния бизнес сектор. Акценти на дейността през 2011 г.: Седмият национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност,“ проведен през месец май 2011 г., беше организиран съвместно от фондация „Приложни изследвания и...

2010 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2010 През 2010 г. фондация ПИК продължи дейността си по подпомагането на социалните, бизнес и технологичните иновации чрез предоставяне на научно-базирани решения в областта на политиката и на развитието на „обществото на знанието”. През 2010 г. фондацията разшири значително обхвата си на действие и осъществи важни стъпки за превръщането си от водеща българска до европейска организация в областта на иновациите, трансфера на технологии и информационното общество. Основни постижения през годината: Стратегическа оценка и анализ на националната политика за НИРД, иновации...