ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2013 Годишен отчет

2013 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2013

През последните 22 години фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) се утвърди като водеща организация в сферата на иновационната политика и изследователската дейност в областта на социалните и икономическите науки в България. Фондацията подпомага създаването на подходящи условия за развитието и приложението на социалните и технологичните иновации, както и тези, свързани с околната среда. В същото време развитието на всяко общество, базирано на знанието и информацията, е съпроводено от множество известни и неизвестни рискове. В различните свои проекти фондация ПИК се стреми да извърши оценка и да предложи възможни начини за избягване или минимизиране на тези рискове.

Най-значимите постижения на фондация ПИК през 2013 г. включват:

 • През 2013 г. фондация ПИК и АРК Консултинг работиха по 26 проекта с общо 224 различни партньори от целия свят, включително организации на гражданското общество, държавни органи, изследователски и академични институции и частни компании.
 • През 2013 г. фондация ПИК се ангажира с подкрепа на диалога между местните 7 Годишен отчет 2013 г. власти и структурите на гражданското общество, както и на въвеждането на иновативни публични услуги, заставайки зад процедурата за оценяване и присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно равнище, координирана от Министерството на регионалното развитие.
 • След обстойно събиране на информация чрез онлайн проучване и провеждане на дълбочинни интервюта със заинтересовани страни в сферата на иновациите в рамките на проекта „Сложни предизвикателства – иновативни градове“ (CCIC), финансиран от програма INTERREG IVC на ЕС и Министерството на регионалното развитие, фондацията анализира събраната информация и изготви доклад за състоянието на иновациите в публичния сектор.
 • В рамките на проекта „Насърчаване на способностите за оценка на научните изследвания, технологиите и иновациите в Югоизточна Европа” (EVAL-INNO), фондация ПИК проведе обучение за оценители и представители на съответните институции, занимаващи се с НИРД програми, политики и проекти.
 • Онлайн играта „Зона на риск“, разработена от националния Център за безопасен интернет, беше номинирана за най-добро електронно съдържание в категорията „Е-обучение“ за наградите на Световния форум за онлайн съдържание.
 • В рамките на проекта ”Парламенти и гражданско общество за технологични оценки” (PACITA), фондация ПИК организира тридневно международно обучение в периода 17-19 април 2013 г. Проектът PACITA е финансиран от Седма рамкова програма на ЕС, а по време на обучението фондацията бе домакин на водещи европейски експерти с интерес към приложениетo на технологичните оценки при анализа и изработването на публични политики.
 • В международния Ден за безопасен интернет на 5 февруари фондацията организира младежки парламент в Народното събрание, по време на който 100 младежи приеха с мнозинство Харта на онлайн правата на младите хора в България. Събитието бе излъчено пряко онлайн.
 • Петото издание на Фамилатлон бе проведено на 18 май. Фамилатлон е събитие на открито в гр. София, по време на което 30 спортни, арт и еко организации и повече от 80 доброволци взеха участие в различни семейни спортни, арт и еко дейности. По време на събитието повече от 2000 семейства бяха запознати с основните правила на онлайн безопасността на децата.
 • В два последователни дни, 16 и 17 юли, фондацията проведе обучение на партньорите в проекта „EnVision 2020 – Енергийна визия 2020 за градовете в Югоизточна Европа”, последвано от експертна работна среща за идентифициране на ключови енергийни технологии.
 • В сътрудничество с Utrecht School of the Arts, партньор в рамките на проекта “Подкрепа за развитието на гейминг индустрията в Европа” (BOO-Games), през 2013 г. фондацията разработи кратка версия на Регионалния доклад за състоянието на гейм индустрията, която се популяризира сред фирми от сектора, съответните отговорни институции и други заинтересовани страни.
 • Като дейност по проекта „Насърчаване на способностите за оценка на научните изследвания, технологиите и иновациите в региона на Югоизточна Европа” (EVAL-INNO), през 2013 г. фондацията изготви анализ на изследователската дейност на Института по електроника към Българската академия на науките.
 • Като координатор на Enterprise Europe Network (EEN) в България фондация ПИК продължи подпомагането на интернационализацията на българските малки и средни предприятия чрез предоставяне на възможности за създаване на нови бизнес партньорства, насърчаване на иновациите във фирмите чрез трансфер на технологии и предоставяне на услуги в подкрепа на иновациите, както и улесняване достъпа на българските предприятия до програми и финансиране от ЕС. Особено внимание тази година бе обърнато на сътрудничеството с националните и регионалните бизнес клъстери и разпространението на услугите на мрежата сред стартиращите компании. 200 нови фирми и бизнес и изследователски организации се възползваха от консултантските и информационните услуги на EEN през 2013 година.
 • На 5 декември 2013 г. фондацията проведе Деветия национален иновационен форум на тема „Иновации и секторна конкурентоспособност,” по време на който беше представено състоянието на иновационната екосистема в България. В рамките на форума девет български фирми бяха отличени с награди в ежегодния конкурс за иновативно предприятие на годината.
 • Фондация ПИК се присъедини към тематичната мрежа за достойно стареене AgeingWell – европейска мрежа от 16 партньора и повече от 40 асоциирани организации от бизнеса, академичните среди, неправителствения и публичния сектор, чиято цел е да подобри качеството на живот на възрастните хора чрез насърчаване навлизането на информационни и комуникационни технологии за достойно остаряване.
 • Фондация ПИК продължи тясното си сътрудничество с община Габрово в рамките на инициативата KNOW-HUB с цел подобряване на знанията, уменията и опита на местната администрация и експертите по иновации в разработването и прилагането на интелигентни и ефективни стратегии за иновации. Заедно с партньорите си от 10 района на ЕС, двете български организации си сътрудничиха при прегледа на регионалните политики и практики като определиха области и теми, нуждаещи се от подобрение, както и добри практики, които да споделят с партнорите си по проекта.
 • През 2013 г. фондация ПИК стана част от мрежата ETNA Plus към националните центрове за контакт в тематичната област „Транспорт“ на Седма рамкова програма и Хоризонт 2020 на ЕС. Дейностите на мрежата са фокусирани върху насърчаване на активното участие на нови организации и региони в конкурсите и изследователските проекти на ЕС. Фондация ПИК участва в най-значимото събитие на мрежата ETNA Plus чрез съорганизиране на срещи бизнес с бизнес (B2B) и сесия за намиране на партньори в рамките на информационния ден “Интелигентен, зелен и интегриран транспорт,” проведен на 18 декември 2013 г. в Брюксел.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог