ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки

Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки

От години съществуват доказателства, че т.нар. „иновации на работното място“ (workplace innovation) водят до по-добри резултати за бизнеса и по-удовлетворяваща среда за служителите. Иновациите на работното място целят по-активно включване на служителите в процеса на вземане на решения, с което се различават от „традиционните“ управленски практики. Те водят до развиване на уменията на отделния служител, повишена мотивация, по-добра работна среда и създаването на нови форми на работа, което допринася за развитието на фирмена култура, разгръщаща иновационния потенциал на предприятията. Във време на кризи иновационният потенциал на предприятията често е животоспасяващ за поддържане на дейността им. В условията на КОВИД пандемията и настъпващата икономическа криза ролята на иновациите на работното място става изключително важна както за отделното предприятие, така и за цялата икономика. Докато на европейско равнище и в други европейски страни съществуват национални механизми за подкрепа на този тип иновации, в България те липсват, а и осведомеността на бизнеса по тези въпроси е ниска.

Основната цел на проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“ е да идентифицира мерки за насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия (МСП) в България, както и да повиши обществената осведоменост за ползите от внедряването им. За тази цел в рамките на проекта се предвиждат следните дейности: i) изследване на факторите, които стимулират/препятстват МСП при въвеждането на такъв тип иновационни практики в своите работни процеси чрез анкета и провеждане на интервюта с представители на МСП; ii) проучване на добри практики за стимулиране на иновациите на работното място в Европа и оценка на възможностите за тяхното приложение в България; iii) провеждане на консултации с релевантни институции, както и с бизнес асоциации за обсъждане на политики за насърчаване на иновациите на работното място сред МСП в страната; iv) изготвяне на експертен доклад с набор от препоръки към релевантните институции. В края на месец юни 2021г. е предвиден семинар за представяне на резултатите от проекта, както и тяхното активно медийно отразяване.

За контакт:
Зоя Дамянова, arc@online.bg

Проектът „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9972 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и е финансиран по Схема за малки инициативи по Тематичен приоритет No 1: „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ на Програма „Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021“. Основната цел на проекта е да идентифицира мерки за насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България, както и да повиши обществената осведоменост за ползите от внедряването им. Проектът се изпълнява от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и е с продължителност 6 месеца.

Иновации на работното място: мерки за публична подкрепа (Adobe PDF, 3.16 MB)
Policy Brief: Иновации на работното място, юли 2021 г. (Adobe PDF, 179 KB)

Още публикации

Блог