ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2012 Годишен отчет

2012 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2012

За 21 години от съществуването си фондация „Приложни изследвания и комуникации” се утвърди като водещ европейски аналитичен и научно приложен център с мисия да подкрепя социални, бизнес и технологични иновации, да предлага научно базирани и ориентирани към бъдещето политически решения, както и да подпомага развитието на базирано на знанието общество.

Акценти на дейността през 2012 г.:

∙ От 2008 г. насам Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е координатор на Enterprise Europe Network (EEN) в България. Инициативата на Генерална дирекция “Предприятия и промишленост” представлява най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа. Водещи бяха усилията за интернационализация на български МСП, повишаване на иновативността и достъпа им до изследователски програми и финансиране посредством бизнес партньорства и технологичен трансфер.

∙ Осмият национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност”, организиран съвместно с Еnterprise Europe Network – България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с подкрепата на Представителството на ЕК в България, очерта актуалното състояние и тенденции на иновационната среда и система в България. Дванадесет български компании бяха отличени за постиженията им в областта на иновациите.

∙ Докладът Иновации.бг 2012 откроява факта, че стагниращото национално финансиране за НИРД през 2012 г. е компенсирано от чуждестранни ресурси и че въпреки неблагоприятната среда, в някои сектори (напр. медицина), се наблюдава многократно увеличение на разходите за НИРД. В същото време, добре известни и сериозни недостатъци на националната иновационна система – неефективното разпределение на оскъдните публични ресурси, некоординираните национални политики и липсата на дългосрочна политическа визия и ангажимент – остават нерешени, въпреки многократно отправяните препоръки.

∙ Стартиралата през декември 2012 г. инициатива „Визия за енергийно развитие 2020 за градовете в Югоизточна Европа” (EnVision2020) цели да анализира състоянието на енергийния сектор и потреблението на енергийни ресурси в редица градове от региона, да сравни законодателството и дейността на институциите, както и да идентифицира ключови технологии и финансови инструменти. За целта ще бъде използвана натрупаната във Фондацията форсайт експертиза.

∙ През януари 2012 г. започна проектът „Сложни предизвикателства – Иновативни градове“ (CCIC) като партньорство между 14 организации от цяла Европа, които имат за цел да подобрят регионалните иновационни политики. За периода до декември 2012 г. беше предоставена методологична и аналитична за подпомагане процеса на разпространение на иновации в публичния сектор и за засилване на партньорството между местните и регионалните власти, публичните институции и други заинтересовани страни.

∙ Започналият в края на януари проект „Подкрепа за развитието на гейм индустрията в Европа“ (BOO-Games) е насочен към подпомагане на регионалните публични власти при по-доброто разбиране на ефекта от прилагането на различни подкрепящи политики, насочени към гейминг и творческите индустрии. Разработват се препоръки за преодоляване на предизвикателства като недостига на висококвалифицирани специалисти, липсващото разбиране от страна на данъчните власти по отношение бизнес спецификите на сектора, както и липсата на подходящи финансови механизми за подкрепа. Годишен отчет 2012 г.

∙ През 2012г. АРК Консултинг стартира работа по проект на Министерството на образованието, младежта и науката „Наука и бизнес“ чрез подготовката и публикуването на 12 Национални бюлетина с фокус върху взаимодействието между бизнеса и науката. Събраната информация и изводите от анализа ще послужат като основа за разработване и осъществяване на интегрирани политики в областта на науката, технологиите, образованието и бизнеса.

∙ Инициативата KNOW-HUB, стартирала през януари 2012 г., допринася за преодоляване на липсващото знание и експертиза при разработването и прилагането на ново поколение интелигентни и ефективни иновационни стратегии, които са от приоритетно значение за европейските региони.

∙ За седма поредна година Центърът за безопасен интернет (ЦБИ) продължи работата си по интернет гореща линия и повишаване информираността относно безопасното и отговорно използване на интернет и мобилните устройства. ЦБИ организира и участва в голям брой обучения, семинари и кръгли маси в различни български градове. В рамките на проекта Фондация „Приложни изследвания и комуникации” организира първата регионална конференция за превенция чрез интерактивно, неформално образование, с участието на професионалисти от Албания, България, Босна и Херцеговина, Македония и Сърбия, както и от представители на международни организации. Разработените от ЦБИ материали спечелиха редица национални и международни награди.

∙ В преследване на основната цел на проекта „Укрепване на капацитета за оценка в областта на изследванията, технологиите и иновациите в района на Югоизточна Европа” (EVAL-INNO) – подобряване на националните и регионалните практики за оценка на научноизследователски и технологични проекти и програми в Югоизточна Европа, беше подготвено и публикувано изследване на състоянието на иновационните политики, обществените поръчки и мерките, подкрепящи развитието на научните изследвания

∙ За шеста поредна година фондация „Приложни изследвания и комуникации” актуализира информационната платформа на Европейската комисия ERAWATCH, предоставяща актуални данни за изследователските системи и политики на европейско, национално и регионално равнище.

∙ В рамките на инициативата INNO Policy TrendChart фондация „Приложни изследвания и комуникации” подготви два доклада на теми, свързани с иновациите в публичния сектор и тенденциите в иновационната политика в България.

∙ Проектът „Парламенти и гражданско общество за технологични оценки“ (PACITA) стимулира технологичните оценки в процесите на взимане на решения и подготовка на законодателни инициативи. В този контекст фондация „Приложни изследвания и комуникации” участва в изследване на възможностите и пречките пред изграждането на необходимите национални структури за технологични оценки.

∙ През 2012 г. приключи проектът „Бизнес инструменти за стартиращи фирми в областта на интелектуалната собственост, рисковия капитал и предприемачеството” (BCreative), краят на който беше белязан от обновяване на графичния интерфейс и съдържанието на онлайн платформата „How To Grow” и от усилия за подсигуряване на устойчивото й развитие.

∙ През май 2012 г. фондация „Приложни изследвания и комуникации” завърши проекта „Международно сътрудничество в областта на пазарната реализация на научноизследователски резултати” (InterValue), насочен към стимулиране на комерсиализацията на резултатите от научната и развойната дейност в страните от югоизточна Европа. С помощта на специална методология за оценка на иновативния потенциал бяха оценени 40 разработки. Пазарният потенциал на четири от тях беше оценен като най-висок, в резултат от което те получиха цялостна подкрепа за практическа реализация.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог