ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2009 Годишен отчет

2009 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2009

Както и в предшестващите години, дейността на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (Фондация ПИК) през 2009 г. се съсредоточи в две приоритетни области: иновации и информационно общество. В тези две области Фондация ПИК продължи да се стреми към постигане на практически резултати, подпомагане на натрупването на познания и компетентност в България и към изследвания, които да съдействат за разработване на адекватни политики и стратегии. Акцентите в работата на Фондацията през 2009 година са:

  • Стратегически анализи на националната политика за научни изследвания, иновации и информационно общество. Изготвен беше доклада Иновации.бг, който от 2004 година присъства в публичното пространство като единственият обхватен инструмент, който мери иновационната активност на българските предприятия и предлага подходи за изграждане на иновационна и предприемаческа култура. За пета поредна година доклада беше представен в рамките на Националния иновационен форум.
  • Стратегически анализи на политиката на ЕС за научни изследвания, иновации и информационно общество. През 2009 г. укрепна аналитичният капацитет на Фондацията. За първи път тя се ангажира със стратегически анализи на равнище ЕС. Под координацията на Фондация ПИК бяха разработени и публикувани два доклада, възложени й от ГД Обединен изследователски център – Център за перспективни технологични проучвания на ЕК: „Проучване на тенденциите в публичните и частните инвестиции в НИРД в ИКТ в Румъния и България и конкурентоспособността на техните иновационни системи в областта на ИКТ („НИРД в областта на ИКТ в Румъния и България”) и „ERAWATCH: Приносът на политиките на регионално равнище за реализацията на Европейското изследователско пространство”.
  • През 2009 г. програмата „Безопасен Интернет” на Фондация ПИК разшири обхвата на дейностите си, след като започна активна работа комбинираният Национален център за безопасен интернет. Освен получаването и обработването на сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение онлайн от интернет Горещата линия, Центърът подготвяше и издаваше информационни материали, провеждаше обучения и организираше кампании, кръгли маси и конференции.
  • Трансфер на технологии и подкрепа за бизнеса. През годината Фондация ПИК продължи да предоставя богат набор от услуги на малките и средните предприятия в страната, имащи за цел да повишат тяхната конкурентоспособност на базата на нови технологични решения и сътрудничество с науката. През 2009 г. 1436 клиента получиха специализирани съвети, свързани с финансиране на бизнес, участие в европейски програми, търсене на бизнес и технологични партньори. 335 производствени фирми бяха посетени и консултирани на място, а в 80 от тях бяха проведени обстойни технологични анализи и оценки на състоянието.
  • Сътрудничество с държави извън ЕС. Фондация ПИК получи втори мандат (2009 – 2011 г.) като координатор на Мрежата от бизнес инкубатори и технологични паркове в Източна Европа и Централна Азия. През 2009 г. Фондацията активно работеше и с държавите от Западните Балкани – беше направен анализ на изследователския потенциал в областта на наземния транспорт в страните от Западните Балкани, беше подготвен и проведен конкурс за проектни идеи по 7РП, в който взеха участие 32 научни организации и университети от България, Република Македония, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина.
  • През 2009 г. Фондацията беше ангажирана във форсайт дейности, насочени към идентифициране на нови теми за научни изследвания, които да бъдат във фокуса на 8 Рамкова програма на ЕС след 2014 г.
  • Нов момент в работата през 2009 г. е активната работа с млади учени. Фондацията проведе проучване на потребностите от допълнително обучение и квалификация на 50 докторанти, млади учени, специализанти и пост-докторанти от Института по биофизика към БАН, Биологическия и Физическия факултети на СУ „Св. Климент Охридски”, както и обучение, посветено на 7 Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие и Програмата на ЕС за конкурентоспособност и иновации.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог